Rekrutacja


                            Zapisy trwają od 01 marca do 18 marca

Informujemy o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich.

           Karty zgłoszeń do pobrania dostępne są do pobrania poniżej w załączniku lub w przedszkolu.
Wypełnione karty zgłoszeń należy składać w wyznaczonym terminie u dyrektora w Przedszkolu Miejskim w Karlinie ul. Moniuszki 8 

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w Przedszkolu Miejskim
nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym 
Rodzice tych dzieci zobowiązani składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.                                                                                                                                                                                                  Zapraszamy
Harmonogram rekrutacji:

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

20 luty

8 marca

potwierdzenie  kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym – złożenie karty zgłoszenia

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

1 marca

 

18 marca

Złożenie w przedszkolu  karty zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

1 marca

23 marca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
kart zgłoszenia  i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

14 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

14 kwietnia

 

25 kwietnia

 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
do przedszkola.

28 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 28 kwietnia

·         Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,

·         Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,

·         Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkola

9 maja

 

12 maja

Opublikowanie  informacji  o wolnych miejscach w przedszkolu

Złożenie w przedszkolu  kart zgłoszeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

10 maja

 

19 maja

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu  kart zgłoszeń  i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

25 maja

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 maja

 

31 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
do przedszkola

2 czerwca

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 2 czerwca

Procedura odwoławcza.


Ċ
Przedszkole Karlino,
18 lut 2018, 23:45
Ċ
Przedszkole Karlino,
21 lut 2017, 23:06