Warsztaty dla Rodziców

Nasze Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.

Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska. 

Stwarzamy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy w zespołach rówieśniczych,  kształtowanie kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, 

uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości.

Wspieramy rodziców którzy napotykają na problemy rozwojowe swoich dzieci.

Czasem trudno samodzielnie radzić  sobie z problemami,  które wynikają z deficytów rozwojowych dzieci.  Dlatego też organizujemy  warsztaty  

na których specjaliści udzielają informacji i wskazówek do pracy z dziećmi. 

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Dzielny Przedszkolak- bis” realizowanego w naszej placówce.