Dzielny Przedszkolak -BIS

Przedszkole realizuje projekt sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020
pod nazwą: "Dzielny przedszkolak BIS. Zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie
oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i rodziców w Przedszkolu Miejskim w Karlinie".

Przedmiotem jest utworzenie 20 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w Przedszkolu Miejskim w Karlinie, które powstały w Karlińskim Ośrodku Kultury. 
W tym celu zaplanowano adaptację pomieszczeń, zakup wyposażenia sali i przestrzeni do rozwoju psychoruchowego w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.
Ponadto zwiększono ofertę zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci:
- zajęcia wczesnego wspomagania,
- zaj. rozwijające kompetencje językowe,
- zaj. terapeutyczne, stymulujące rozw. psychoruchowy
- indywidualna rehabilitacja ruchowa,
- zaj. matematyczno-techniczne,
- zaj. poznawczo-naukowe,
- zaj. z kodowania i programowania,
- zaj. rytmiczno-taneczne.

W ramach projektu odbywa się doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie studiów podyplomowych:
- integracja sensoryczna,
- logopedia,
- surdopedagogika i tuflopedagogika,
- edukacja, rewalidacja i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Przewidziaono cykl szkoleń dla rodziców i nauczycieli:
- warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe,
- warsztaty artystyczne,
- radzenie sobie z trudnościami wynikającymi z deficytów rozwojowych dzieci,
- warsztaty dla rodzin dzieci niepełnosprawnych z logopedą, terapeutą.