Koncepcja pracy

Koncepcja  pracy  Przedszkola  Miejskiego w Karlinie
 

WIZJA  PRZEDSZKOLA:

 

  Nasze przedszkole:

- wychowuje małego twórcę,

- rozbudza w dziecku poczucie odpowiedzialności i  przynależności  do świata przyrody,

- dba o sprawność fizyczną oraz bezpieczeństwo dzieci

- pozwala dziecku szukać coraz to nowych i oryginalnych  rozwiązań,

- kształtuje człowieka radzącego sobie z trudnościami i  świadomego  konsekwencji swoich zachowań.

 

MISJA  PRZEDSZKOLA:

 

„ KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT „- J. KORCZAK

 

Celem naszym jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały.

Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, aby rysowały, tańczyły, śpiewały oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

1.              Utrzymać dotychczasową, wysoką jakość pracy Przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.

2.              Tworzyć miejsce, w którym dzieci będą czuły się w pełni bezpieczne. Starać się , by podczas codziennych działań były pogodne, radosne, pełne optymizmu i chęci do zabawy, aby z ochotą podejmowały różnorodne działania. Tworzyć sytuacje, w których dzieci będą łatwo nawiązywały kontakty zarówno z dorosłymi jak i rówieśnikami. Dyskretnie zachęcać je do pokonywania przeszkód, które samodzielnie  dostrzegą na swojej drodze edukacyjnej.

3.              Czuwać, aby nauczyciele byli partnerami dzieci, aby stali obok nich,  pozwalając im na ujawnienie własnych pomysłów, zachęcając  jednocześnie do ich realizacji.

4.              Nauczyciele winni stawać się partnerami dzieci w zabawie, grach, czy  swobodnych rozmowach.

5.              Nauczyciele powinni dawać dzieciom pełną swobodę w działaniu,  dostarczając różne pomoce, niepostrzeżenie nagradzając  za  samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

6.              Dbać o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali  wszystkim jego pracownikom i codziennie z przyjemnością  pozostawiali w nim swoje dzieci.

7.              Zadbać o większą integrację Przedszkola z najbliższym i dalszym  środowiskiem.

8.              Dbać o to, aby pracownicy, zarówno pedagogiczni jak i obsługowi  codziennie bardzo chętnie przystępowali do pracy chwaląc sobie  atmosferę panującą w placówce.

 

CELE DYDAKTYCZNE:

1.             Tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań,  talentów i uzdolnień każdego dziecka.

2.             Tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko na miarę jego możliwości.

3.             Rozwijanie postawy badawczej, odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, a tym samym kształtowanie w dzieciach postawy proekologicznej.

4.             Kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwianie rozumienia zjawisk  zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

5.             Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.

 

CELE WYCHOWAWCZE:

1.              Kształtowanie w dziecku systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno-moralny.

2.              Rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, rozbudzanie wiary we własne możliwości, wspieranie budowania  pozytywnego obrazu własnego Ja.

3.              Kształtowanie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

4.              Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz  kształtowanie osobowości patriotycznej.

5.              Poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury, przygotowanie do odbioru różnych form przekazu artystycznego (plastycznego, teatralnego,  muzycznego).

6.              Kształtowanie umiejętności komunikowania się ze światem, poruszania  się w przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wychowania komunikacyjnego.

7.              Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w pracy  z dzieckiem-doborze ścieżki kształcenia oraz kontynuacji pracy przedszkola w domu.

8.              Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola i współodpowiedzialność za jego rozwój i wizerunek.

 

 

CELE OPIEKUŃCZE:

1.              Zapewnienie dziecku opieki w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym  środowisku.

2.              Rozwijanie umiejętności życiowych ważnych dla zdrowia bezpieczeństwa dziecka.

3.              Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej i przeciwdziałanie zagrożeniom  zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

4.              Współpraca z rodzicami w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

5.              Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju każdego   dziecka.

6.              Współpraca ze specjalistami świadczącymi dziecku pomoc   psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

 

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA:

1.              Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się na terenie przedszkola.

2.              Poznanie środowiska wychowawczego dzieci, ich ogólnego rozwoju  w celu trafnego doboru treści programowych.

3.              Dbanie o zdrowie dziecka i rozbudzanie postaw proekologicznych.

4.              Rozwijanie poczucia indywidualności oraz własnej tożsamości i przynależności narodowej.

5.              Kształtowanie właściwych postaw moralnych.

6.              Współpraca z rodzicami.

7.              Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

8.              Budowanie spójnego systemu wychowania.

9.              Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację  i działania dzieci, rodziców oraz środowiska lokalnego do życia zgodnego
z zasadami ekologii.

 

NASZE PRZEDSZKOLE

1.             Przedszkole od 01.05.2012 r. nosi nazwę im. Kubusia Puchatka. Usytuowane jest przy ulicy Moniuszki 8. Budynek powstał w latach osiemdziesiątych.  Początkowo mieścił się tu wyłącznie Żłobek Miejski. Od 1 stycznia 2001 roku przedszkole jest samodzielną jednostką budżetową. Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie  jest Miasto i Gmina Karlino.

 

2.             Najstarsze grupy dziecięce funkcjonują w budynku Szkoły Podstawow  w Karlinie przy ul. Traugutta 2, do której uczęszczają trzy oddziały przedszkolne.

 

3.             W roku 2011/2012 wykonano remont generalny wraz z termomodernizacją obiektu. Placówka spełnia wszelkie wymogi dotyczące wysokich standardów nowoczesnych placówek oświatowych.

 

4.             Przedszkole znajduje się w zacisznym miejscu miasta, niedaleko centrum. W pobliżu znajduje się park miejski, amfiteatr oraz ogrody działkowe. Budynek otoczony jest przestronnym terenem zielonym wykorzystanym na plac zabaw wyposażony w nowoczesne urządzenia ogrodowe oraz miejsca odpoczynku.

 

5.             Na podwórku przedszkolnym większość zabaw organizowanych jest samorzutnie przez dzieci z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego oraz zabawek i przyborów zgromadzonych w jednym pomieszczeniu. Cały teren jest ogrodzony. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa teren przedszkolnego ogrodu podlega monitoringowi wizyjnemu.

 

6.             Budynek przedszkola jest jednopiętrowy. W budynku znajduje się:

-  6 przestronnych , słonecznych sal z których jedna może pełnić funkcję sali gimnastycznej,

-   pracownia komputerowa,

-   szatnie dla dzieci,

- łazienki dziecięce,

-   duży hol,

-   kancelaria dyrektora i wicedyrektora,

-   pokój nauczycielski,
- pomieszczenia kuchenno-gospodarcze,

-   pralnia,

-   zaplecze higieniczno –sanitarne.

 

Wystrój wnętrz stanowią nowoczesne zestawy meblowe i dekoracyjne. 

Sale wyposażone są w kąciki zainteresowań wykonane z bezpiecznych, trwałych  i ekologicznych materiałów. Sprzęt i zabawki posiadają certyfikaty bezpieczeństwa.

W przestronnym przedsionku przedszkola znajdują się kąciki informacyjne dla rodziców.

 

7.      Struktura grup przedszkolnych.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Grażyna Borkowska

Wicedyrektorem  mgr Małgorzata Jaguścik

 

W roku szkolnym 2017/ 2018 utworzonych zostało dziesięć oddziałów   

przedszkolnych.

 

8.      Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi.

 Pracownicy pedagogiczni to nauczyciele o dużym doświadczeniu. Personel administracji i obsługi stanowi                

 16 pracowników.

 

9.      Współpraca z rodzicami.

-   uczestnictwo w szkoleniach , warsztatach,

- konkursy, wycieczki,

- angażowanie się w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup,

-rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące przedszkola już przy  składaniu Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, a następnie podczas  zebrań organizowanych w grupach, z tablic ogłoszeń, oraz strony www,

-   rodzice mają prawo współdecydować o rodzajach uroczystości  organizowanych w przedszkolu oraz włączać się do ich organizowania,

-    rodzice maja prawo otrzymywać rzetelne informacje o rozwoju i postępach własnego  dziecka,

-    rodzice maja prawo do fachowej pomocy w kwestii wychowania dziecka,

-    na początku roku szkolnego w młodszych grupach, gdy trwa proces adaptacji, rodzic ma prawo przebywać w grupie. Dowiaduje się wówczas,  jakiej opiece podlega ich dziecko, poznaje sposoby kontaktowania się  nauczyciela z dzieckiem, metody pracy nauczyciela, może porównać
swoje dziecko z innymi dziećmi, współdecyduje w sprawach własnego 
dziecka.

 

Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola poprzez:

-    informacje w formie gazetek przedszkolnych,

-    wystawki prac dziecięcych,

-    zajęcia otwarte,

-    zebrania ogólne i grupowe,

-    uroczystości,

-    różnorodne akcje i przedsięwzięcia,

-    strony www przedszkola

 

10. Utrzymujemy stały kontakt ze środowiskiem lokalnym poprzez:

-   częste spacery i wycieczki,

- odwiedzanie zakładów pracy, np. Poczty, Policji, Straży Pożarnej,  Straży Miejskiej, Biblioteki   

   Miejskiej i innych instytucji, 

-   spotkania z ciekawymi ludźmi organizowanymi w przedszkolu,

-   wyjazdy do teatru,

-   wspólne imprezy i uroczystości z rodzicami,

-   organizację konkursów,

-   informacje na stronie internetowej: www.przedszkole-karlino.pl.

- stała współpraca z działem Promocji Urzędu Miejskiego w Karlinie.


Mając na uwadze rozbudowanie świadomości ekologicznej:

-   organizujemy „ Sprzątanie Świata", „ Dni Ziemi",

-   prowadzimy cykl zajęć i rozmowy dotyczące ochrony środowiska,

-   organizujemy wycieczki autokarowe w dalsze środowisko społeczno-przyrodnicze,

-   nawiązujemy współpracę z instytucjami promującymi działalność ekologiczną,

-   realizujemy ogólnopolskie programy o treściach ekologiczno-zdrowotnych

 

11.Podział kompetencji w placówce.

Dodatkowe zajęcia przydzielane są na początku każdego roku szkolnego.  Ich harmonogram wywieszony jest w pokoju nauczycielskim. Są to:

-   dbałość o bibliotekę przedszkolną,

- opieka nad pomocami dydaktycznymi,

-   aktualizacja tablic ogłoszeń,

-   prowadzenie kroniki przedszkola,

- protokołowanie zebrań rady pedagogicznej,

-   prowadzenie kącików dla rodziców,

-   prowadzenie strony www przedszkola

-   organizacja działalności socjalnej.

 

12.Organizacja narad służbowych.

Tematyka rad pedagogicznych wybierana jest przez zespół piszący plan  pracy z uwzględnieniem   

kierunków pracy przedszkola oraz propozycji nauczycieli.

 Rady organizowane są przez dyrektora, lidera WDN lub nauczycieli.

 Protokoły narad przechowywane są w kancelarii dyrektora.

 Część rad prowadzona jest metodą warsztatową, co pozwala poszerzyć 

 w ten sposób swoją wiedzę i warsztat pracy.

KIERUNEK PRACY PEDAGOGICZNEJ

1.       W pracy opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznej z dziećmi realizowana  jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

         2. Zajęcia w oddziałach prowadzone są w oparciu o program  wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" - MAC edukacja, "Kocham Przedszkole" WSiP,

      Są to programy dostosowane do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Ponadto w planowaniu pracy uwzględnia się również pory roku, święta i uroczystości.

         3.   Do realizacji treści programowych wykorzystujemy również różne metody pracy, między innymi:

-   pedagogika zabawy „ Klanza”- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

-   metody aktywne: gimnastykę twórczą R. Labana i K. Orffa, gimnastykę rytmiczną A. i M. Kniessów, W. Sherborne, Knill,

-   zabawy i zajęcia z obszaru edukacji matematycznej prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

4.   Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą również  w cotygodniowych zajęciach rytmicznych, nauce  języka  angielskiego, jak również są słuchaczami comiesięcznych koncertów Filharmonii Koszalińskiej- „ ARTOS” dla dzieci.

 Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę w zakresie różnych koncepcji pedagogicznych  z zamiarem wdrożenia ich w pracę z dziećmi.


W przedszkolu funkcjonują programy:

-   wychowawczo- profilaktyczny „ Kubusiowe maniery”

- inne realizowane w poszczególnych grupach.


Dzięki ujednoliceniu oddziaływań dzieci szybciej przyswajają i utrwalają zasady i normy zachowań.

5.       W oddziałach dzieci najmłodszych realizowany jest program adaptacji dzieci  i ich rodziców do przedszkola.

6.       Przedszkole wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez realizowanie różnorodnych programów własnych, innowacji pedagogicznych, programów lokalnych, wojewódzkich i ogólnokrajowych, m.in. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej: Akademia Aquafresh , „Czyste powietrze wokół nas”itp.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:

1.             Nauczyciel analizuje poziom rozwoju każdego dziecka poprzez obserwacje: wstępną, śródroczną i końcową. Prowadzona jest również diagnoza rozwoju i postępów każdego dziecka. Na tej podstawie planowana jest praca dostosowywana odpowiednio do aktualnych możliwości dziecka.

2.             Dziecko ma prawo odmówić uczestnictwa w określonej działalności  zabawowej bądź edukacyjnej z ważnych dla niego powodów.

        3.             Dziecko ma prawo do odpoczynku i odosobnienia.

        4.             Dziecko uczone jest tolerancji w stosunku do innych ludzi.

5.             Dziecko rozumie potrzebę dbania i szanowania środowiska  przyrodniczego.

         6.             Dziecko uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

        7.             Dziecko uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 

 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 

Dziecko kończące Przedszkole i rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

WYKAZUJE:

 • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania nowych rzeczy
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi)
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • Radość  z własnych osiągnięć, odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

 

POSIADA:

 • Zdolność do obdarzania nauczycieli (i innych dorosłych) uwagą  i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • Podstawową wiedzę o świecie

ROZUMIE, ZNA:

 • Prawa dziecka,  respektuje prawa innych ludzi
 • Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury współżycia, postępowania
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)
 • Przestrzega ww zasad

NIE OBAWIA SIĘ:

 • Występować publicznie
 • Reprezentować grupę, przedszkole
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
 • Wykazywać inicjatywę w działaniu
 • Wyrażania swoich uczuć

 

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

            1.  Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

        2.              Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola.

3.              Rozmawiają bezpośrednio z nauczycielem o postępach dziecka  i trudnych sprawach wychowawczych.

        4.              Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

5.              Wspierają chętnie działania placówki, współpracując z nauczycielem,  oferują swoja pomoc.

6.              Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo- dydaktycznej,

7. Uzyskują pomoc specjalistów.

 

NAUCZYCIEL NASZEGO PRZEDSZKOLA:

1.              Aktywnie realizuje zadania przedszkola określone w dokumentach  wewnętrznych placówki.

        2.              Podejmuje działania innowacyjne, jest aktywny i twórczy.

         3.              Tworzy i realizuje programy autorskie i innowacje pedagogiczne, programy lokalne  i ogólnokrajowe dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

        4.              Promuje działalność proekologiczną i prozdrowotną, dba o bezpieczeństwo dziecka

         5.              Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

6.              Doskonali swoją wiedzę i zbiera nowe doświadczenia poprzez  uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

        7.              Wykorzystuje twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

         8.              Uzyskuje status nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego.

9.              Pozyskuje rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola   oraz promuje pozytywny obraz placówki.

    10.Monitoruje efektywność własnej pracy.

    11.Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

     12.Prowadzi obserwację pedagogiczną, według której dobiera metody wychowawcze i dydaktyczne, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie  z własnym      potencjałem.

 

ORGANIZACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1.              Zabawy dowolne proponowane są dzieciom w różnych częściach dnia pobytu w przedszkolu.

2.              W czasie pobytu w przedszkolu dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad ustalonych przez nauczyciela wspólnie z dziećmi – kontrakty grupowe.

3.              Część zajęć organizowanych w przedszkolu jest obowiązkowa, nie musi być jednak organizowana z całą grupą. Można pracować w małych zespołach w czasie dogodnym dla większości dzieci.

4.              W przedszkolu obowiązują ramowe rozkłady dnia dla dzieci młodszych  i starszych.

 

PLANOWANIE PRACY

           1.  Planowaniem obejmowane są zajęcia stałe, jak i czas wolny.

        2.              Obowiązuje roczny plan pracy.

        3.              Obowiązują plany miesięczne dla każdej grupy.

4.              Plany w miarę potrzeby są modyfikowane i uzupełniane w trakcie realizacji.

5.              W planach uwzględnia się nową podstawę programową, zainteresowania dzieci, ich możliwości, a nawet propozycje dzieci.

        6.              Plany pisane są wspólnie przez nauczycielki pracujące w danej grupie.

7.              Obowiązuje kalendarz imprez przedszkolnych współgrający z całoroczną pracą w przedszkolu.

8.              Rodzice nie są informowani o całych planach pracy, a jedynie o zamierzeniach dydaktyczno –wychowawczych,  planowanych uroczystościach, wycieczkach  i innych przedsięwzięciach.

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka przyjęta Uchwałą Nr……..Rady Pedagogicznej z dnia

Do realizacji w okresie: 1.09.2015- 31.08.2018r.

Treści realizowane są poprzez zawarcie ich w rocznych planach pracy przedszkola  w okresie:  01.09.2015-31.08.2018