Czytnik kart -regulamin

Regulamin ewidencji pobytu dziecka/

/Wejść na teren budynku przedszkola
 
 1. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Karlinie czynne jest w godz. 6.30 -16.30.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać dziecko przed godz. 8.30. 
 3. Od godz. 9.00 do godz. 14.00 placówka pozostaje zamknięta. W przypadku konieczności wejścia w tym czasie do przedszkola, rodzic/ opiekun lub interesant  korzysta z dzwonka usytuowanego przy drzwiach wejściowych. Podczas wejścia zobowiązany jest poinformować pracownika przedszkola o celu wizyty, podać  nazwisko osoby, z którą chce się widzieć. Pracownik przedszkola  ma prawo wylegitymować osobę wchodzącą w celu ustalenia jego tożsamości.
 4. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu: czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym numerem, który obowiązuje wszystkie dzieci.
 5. Do każdego dziecka przypisany jest jeden  indywidualny numer karty zbliżeniowej.  Rodzic lub prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt dwie karty o tym samym indywidualnym numerze. Karty  podlegają zwrotowi z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola.  
 6. Przyprowadzając dziecko rodzic (prawny opiekun) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę o której dziecko zostało przyprowadzone.

Kartę należy zbliżyć ruchem jednostajnym najlepiej w pobliżu klawisza zero. Urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika. Odczytuje z wykrytej karty unikalny numer identyfikacyjny. Czytnik zapobiega ponownemu odczytowi karty przytrzymanej dłużej w zasięgu czytnika, nie ma niebezpieczeństwa duplikowania się zdarzeń.

 1. Odbierając dziecko z przedszkola sytuacja się powtarza – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.
 2. Po odbiciu karty przy wejściu odliczany jest tzw. „czas dla rodziców” niepodlegający naliczaniu opłat (10 minut).
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola otrzymują przejrzysty raport w którym uwzględnione są ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 4. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola.
 5. Rodzic (opiekun prawny) przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart”.
 6. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty wpłacając należność na konto przedszkola w wysokości 30 zł. 
 7. Zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu następuje  pierwszego dnia następnego miesiąca

 

Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem dyrektora z dniem 02.04.2013r.